Vilka transaktioner är tillåtna till ägare – och vilka är förbjudna lån?

Att låna pengar från sitt aktiebolag kan verka som en lockande lösning för att få tillgång till kapital. Men ett sådant agerande är förenat med stora risker. Här förklarar vi varför.

I denna artikel kommer vi att utforska begreppet förbjudna lån och dess relevans för aktiebolag, samt vilka konsekvenser det kan ha för din verksamhet. Vi tar också upp begreppet olovlig värdeöverföring.

Vad är förbjudna lån? 

Förbjudna lån refererar till lån som görs av ett aktiebolag till dess aktieägare, styrelseledamöter eller närstående personer. Dessa lån är ”förbjudna” eftersom de kan skapa intressekonflikter och risker för företagets ekonomi och ägande. Så även om du är ensam ägare till ditt företag, och tycker att företagets pengar därför är dina pengar, gäller det att komma ihåg att det finns lagar och regler som justerar hur företagets pengar får hanteras.

Vad säger då lagen? 

Enligt svensk lag är det förbjudet för ett aktiebolag att låna ut pengar eller ställa säkerhet för lån till dess aktieägare, styrelseledamöter eller närstående personer. Det gäller även om lånet ges till förmånliga villkor eller om det finns en förväntning om avbetalning.

Bolaget ska lämna uppgifter om närstående lån eller förvärvslån i årsredovisningen. Att ge förbjudna lån kan ge mycket allvarliga konsekvenser för ditt företag, inte bara kan det leda till ekonomiska förluster om lånet inte återbetalas, det kan också skapa juridiska problem och skada företagets rykte och förtroende.

För att undvika att hamna i en situation där förbjudna lån blir ett problem för ditt företag är det viktigt att vara medveten om lagstiftningen och att följa den noggrant.

Här är några tips:

Utöver förbjudna lån finns även begreppet olovlig värdeöverföring att förhålla sig till. Skillnaden mellan förbjudna lån och olovlig värdeöverföring i ett aktiebolag ligger i syftet och utförandet av transaktionen.

En olovlig värdeöverföring innebär att bolaget gör en överföring av värden till aktieägare eller andra intressenter, till exempel pengar eller tillgångar, utan att följa de lagliga kraven eller beslut av bolagsstämman. Olovliga värdeöverföringar kan vara ett brott mot aktiebolagslagen och kan i förlängningen leda till rättsliga påföljder och skadeståndsanspråk från bolagets intressenter.

Om vi jämför värdeöverföringsreglerna i 17:e kapitlet i aktiebolagslagen med reglerna som gäller för förbjudna lån, anses värdeöverföringsreglerna vara mer flexibla. Ett bolag kan, inom vissa gränser genom värdeöverföringsreglerna, använda det fria egna kapitalet för exempelvis vinstutdelning, så länge värdeöverföringen lämnar full täckning för bolagets bundna egna kapital. Däremot får ett aktiebolag som huvudregel inte ge lån till personer som omfattas av förbudet mot närståendelån, även om kriterierna för vinstutdelning är uppfyllda.

Sammanfattningsvis ligger skillnaden mellan förbjudna lån och olovlig värdeöverföring i den specifika karaktären och utförandet av transaktionen där förbjudna lån fokuserar på utlåning och olovlig värdeöverföring fokuserar på överföring av värden utan lagliga krav eller beslut.

Att förstå och följa lagar kring finansiella transaktioner är avgörande för att säkerställa en sund och hållbar affärsverksamhet. Som företagsägare är det ditt ansvar att vara medveten om dessa regler och agera i enlighet med dem. Genom att vara proaktiv och följa bästa praxis kan du undvika potentiella risker och säkerställa framgång för ditt företag på lång sikt.

Dela med dina kontakter

Fler insikter