Vi har våra hållbara principer

Elera AB strävar efter att utvecklas till att vara mer än en traditionell redovisningsbyrå, vi ska vara en komplett modern affärspartner där rådgivning är en bärande del av verksamheten.

Vi ser rådgivning som en hörnpelare i vårt erbjudande till våra kunder för att möta en alltmer automatiserad framtid. Vi stävar efter att fortbilda alla medarbetare inom hållbarhet för att kunna ligga i framkant gentemot våra kunder med relevant rådgivning som förbättrar kundens verksamhet.

I Elera ABs företagspolicy sammanfattar vi vår företagskultur i fem punkter. Syftet med dessa punkter är att skapa miljö som bidrar till engagerade och motiverade medarbetare som starkt bidrar till att nå vårt mål som är att växa med kvalitet.

Vi tror på hållbarhet som en del av vår företagskultur och tanken med hållbarhet genomsyrar företagets löpande arbete. Vi har valt att lyfta fram och fokusera på tre av de Globala målen där vi anser att vi, genom vår verksamhet, har störst möjlighet att bidra och som dessutom är tre tongivande punkter från Elera ABs företagspolicy. Punkterna bidrar till att bygga upp kompetens och struktur inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

8.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

I vår policy är punkten Frihet under ansvar = Balanserat arbetsliv en grundbult.

Punkten genomsyrar företagskulturen och är uppskattad av våra medarbetare. Motiverade och välmående medarbetare är hållbara medarbetare. Vi försöker skapa denna trygghet genom kollektivavtalet samt personalförmåner, medarbetarsamtal, utbildningsplan, flexibla och kortare arbetstider (t ex halv dag före röd dag, klämdagar, kortare arbetsdagar under sommarmånaderna).

En bra planering och förståelse för nyttan med struktur ger en bra bas och balans mellan arbete och fritid vilket är grunden för effektivt hållbart resursutnyttjande. Uppföljning av arbetsbelastning, planerad tid gentemot faktisk arbetad tid är verktyg för att upptäcka de uppdrag och arbetsmetoder som behöver revideras. Det är inte hållbart att behålla kunder som tar för mycket energi av ansvarig medarbetare. Vi har avslutat ett antal uppdrag med anledning av kundens beteende och brist på struktur som medfört att arbetet blivit för svårt att planera. När det uppdagats att vissa kunders beteende inverkat negativt på våra medarbetare har vi agerat. Det är inte hållbart att behålla kunder tar för mycket energi av våra anställda.

Vårt långsiktiga mål med policypunkten Frihet under ansvar / Balanserat arbetsliv är en låg personalomsättning och en hög medarbetarnöjdhet.

12.

Hållbar konsumtion och produktion

Vår bransch utför ett viktigt arbete som bidrar till samhällsnyttan genom att säkerställa kvaliteten i den ekonomiska rapporteringen, relevant rådgivning och lagefterlevnad. Alla våra medarbetare är uppdaterade och insatta i företagets rutiner kring åtgärder mot penningtvätt, korruption och mutor. Vi ser lagefterlevnad som en del av det hållbara samhällssystemet. Vi väljer aktivt att arbeta med kundföretag som uppskattar vår kompetens och kvaliteten i våra tjänster. Engagerade företagare som värdesätter vår roll, vårt arbete och rådgivning bidrar i sin tur till motiverade medarbetare.

Digitalisering och AI har och kommer att prägla redovisningsbranschen framöver. Vi strävar efter att ständigt utvecklas och förbättra oss genom att bland annat bevaka framtidstrender i relation till kunder, marknadsutveckling och konkurrenter. Vi ifrågasätter ständigt arbetssätt och metoder för att bli effektivare. Vår devis är ” We Love Digital!” Vi har digitaliserat det mesta – från interna processer till Digitala Möten och Digitala Inlämningar (90%) till Bolagsverket och (100%) till Skatteverket.

Vi försöker i smått och stort medvetet göra hållbara val. Vi har valt cykel framför bil, ekologisk kaffe, mjölk och frukt. Papper och pärmar minskar drastiskt till förmån för molnet.

16.

Fredliga och inkluderande samhällen

Samsynen och acceptansen av policy punkten laget före jaget är en styrka i vår företagskultur.

Redovisningsbranschen har tidigare till stor del kännetecknats av individuellt och enskilt arbete. Vi har som målsättning och ambition att skapa en hållbar inkluderande kultur där samtliga inom företaget delar med sig av kunskap, erfarenhet, arbetssätt och kundkännedom. Detta för att vi som medarbetare ska utvecklas i våra roller och som rådgivare. Förhållandet mellan företaget och medarbetaren och medarbetarna sinsemellan grundar sig på att vi sätter laget före jaget genom att hjälpa varandra, ömsesidig dela med oss och alltid se till helheten före individuella preferenser.

I vår personalpolicy har vi varit tydliga med att rekrytera talang för att på så sätt få mångfald. Vi anser att det är mest hållbart att ge varje medarbetare lika förutsättningar att utvecklas och växa oavsett ursprung, ålder, religion, sexuell läggning och kön. I en sådan miljö skapas kreativitet, motivation och konkurrenskraft. Medarbetaren ges rum att verka och fördjupa sig i alla slags uppgifter för att bidra till en positiv utveckling av hela verksamheten.

Hur vi hjälper våra företagskunder redan idag att bli hållbara och vara dessutom en del av Nordens mål om att bli den mest integrerade och hållbara handelsregionen i världen är framförallt genom att t ex digitalisera informationsflödena mellan företag emellan samt mellan företag och myndigheter.

Det gör vi varje dag genom att dels använda / erbjuda olika verktyg beroende på var våra kunder befinner sig

Vi har i vår utbildningsplan målet att fortbilda medarbetare inom hållbarhet för att kunna ligga i framkant gentemot våra kunder med relevant rådgivning som förbättrar kundens verksamhet.

Digitalt, modernt
och effektivt

Vi har valt de bästa verktygen för att skapa en effektiv bokföringslösning anpassad till det ni behöver som företagare.

Fortnox : Ett heltäckande, digitalt bokföringsverktyg som möjliggör integration med banken.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Visma eEkonomi :

Vi erfarenhet av många olika redovisningsprogram och affärssystem, bland annat Fortnox, Visma e-ekonomi, Bokio, Speedledger ,Mamut, Monitor, Microsoft Navision och tom Pyramid. Vi anpassar oss till era önskemål och miljö.

Dela med dina kontakter